BO Gouda smal.jpg

Buitengewoon Onderwijs regio Gouda

Buitengewoon Onderwijs in de regio Gouda richt zich op kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar voor wie het volgen van onderwijs op de (speciale) basisschool tijdelijk niet haalbaar is. Dit kan te maken hebben met de aard van het onderwijs, kindkenmerken of met omstandigheden. Hierdoor kan (gedrags)problematiek toenemen, met zelfs thuiszitten tot gevolg. Voor deze kinderen bieden we Buitengewoon Onderwijs aan, waarbij er recht gedaan kan worden aan actuele ondersteuningsbehoeften rondom het leren, zodat de situatie kan normaliseren en het kind weer gemotiveerd kan raken voor onderwijs.

In de regio Gouda realiseren we Buitengewoon Onderwijs in samenwerking met Both BoerenZorg. Op hun melkvee- en schapenhouderij in Berkenwoude realiseren we in een rustige omgeving met ruime faciliteiten onderwijs, afgewisseld met andere praktische en ontspannende activiteiten. Denk hierbij aan verzorging van dieren, knutselen, buiten activiteiten, werken in de tuin of varen.

Buitengewoon Onderwijs wordt aangeboden voor drie dagen per week (maandag, dinsdag en donderdag). We houden de schooluren, schoolvakanties en landelijke vrije (feest)dagen van de Goudse scholen van SO Randstad aan.

De uitvoering van onderwijs en zorg ligt in handen van een klein team van onderwijsmedewerkers (vanuit de reformatorische scholen voor gespecialiseerd onderwijs in Gouda) en zorgmedewerkers. Door de kleinschalige organisatievorm kan er goed worden ingespeeld op de vraag wat het kind in de gegeven omstandigheden nodig heeft om weer tot een beter welbevinden en ontwikkeling te komen.

Aanmelding en traject

  • De aanmelding van een leerling verloopt vanuit de school van herkomst, die (al dan niet in samenwerking met het samenwerkingsverband) de onderwijsplek bekostigt. De bekostiging van het ander deel (de zorgactiviteiten) op de zorgboerderij en vervoer moeten worden aangevraagd via de plaatselijke gemeente.
  • Na aanmelding en toezegging van de bekostiging volgt de verkenning van de mogelijkheid voor plaatsing. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het kernteam achter Buitengewoon Onderwijs regio Gouda.
  • Een verblijf duurt minimaal een half jaar en begint met een proefperiode. Naar gelang de omstandigheden en ontwikkelingen kan de plaatsing verlengd worden.
  • Er wordt tijdens de plaatsing contact onderhouden met de school van herkomst. Aan de school van herkomst kan ook gevraagd worden om onderwijsmaterialen aan te leveren.
  • Maatwerk per kind is het uitgangspunt. Groepsactiviteiten doen we waar dat mogelijk is.
  • Begeleiding, zorg en behandeling vinden plaats in nauwe samenwerking met andere partners, waarbij we streven naar een integrale aanpak.
  • De (zo nodig gefaseerde) terugplaatsing naar de school van herkomst vindt plaats binnen een samenwerkingstraject.

Voor meer informatie over Buitengewoon Onderwijs in de regio Gouda of aanmelding kunt u contact opnemen met Anneke Struijk (ib-er en zorgcoördinator) of Sjaak Jacobse (teamleider) via 0182-570004
Of mail naar: sbo@beversluisschool.nl

Bekijk hier de folder van BGO Gouda